دزدگیر منزل و اماکن

راهنمای نصب و نرم افزار دزدگیر سیماران سیمکارتی

راهمنی نصب دزدگیر سیماران

در این مقاله به راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی میپردازیم.

نرم افزار دزدگیر سیماران

‏‏دانلود نرم افزار دزدگیر سیماران

نرم افزار دزدگیر سیماران


‏ابل توجه همکاران محترمی که از نرم افزار اندروید ورژن ۷ (Android 7) دزدگیرهای سیم کارتی مدل G6430 سیماران استفاده میکنند


‏ برای حل مشکلات احتمالی نرم افزار لطفاً طبق گام های زیر عمل نمایید:

 • ‏ نرم افزاری که در حال حاضر بر روی گوشی همراهتان نصب است را به طور کامل حذف نمایید (برنامه را uninstall نمایید) سپس نسخه ی جدید نرم افزار را از طریق فایل زیر نصب نمایید.‏ وارد منوی تنظیمات دستگاه شوید.
 • بر روی گزینه ” تنظیم سیستم ” کلیک نمایید.
 • ‏  منوی ” تنظیمات نرم افزار “را در قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.
 • ‏ در انتهای منوی باز شده ، گزینه “اختصاص دسترسی” را انتخاب کنید

لطفآ قبل از روشن کردن دستگاه این دفترچه را مطالعه نمایید.

تنظیمات پیش فرض دسـتگاه:


احالـت تلفـن : TONE

مـدت زمـان آژیـر : 30 ثانیـه
مدت زمان تاخیربر روی زون 2 : صفر ثانیه د( تمامی زون ها در حالت نرمال
می باشند

حالت های دینگ دانگ ،نیمه فعال ، 24 ساعته تنظیم نشده است

کانال آپارات ما

نکات نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

 • رمـز پیـش فـرض در کلیـه مراحـل برنامـه ریـزی و کنتـرل دسـتگاه، 0000 مـی باشـد.
 • اگــر از ســیم کارت جدیــد اســتفاده مــی کنیــد آنــرا داخــل گوشــی گذاشــته وحتمــا پیــن کــد آن را غیــر فعــال کنیــد.
 • اگـر از سـیم کارت همـراه اول بـرای اولیـن دفعـه اسـتفاده مـی کنیـد، حتمـا
  آن را داخـل گوشـی گذاشـته و یـک تمـاس برقـرار کنیـد. اپراتـور همـراه اول بـرای سـیم
  کارت هـای جدیـد در ابتـدا بخشـی را فعـال کـرده کـه بایـد بـا شـماره ای دلخـواه تمـاس
  گرفتـه، بعـد از تمـاس، زبـان مـورد نظـر خـود را انتخـاب کـرده و تاییـد کنیـد.
 • حتمـامرحلـه در سـیم کارت هـای جدیـد همـراه اول انجـام شـود.
 • همـکار گرامـی، در صـورت امـکان بـرای ارایـه کارآیـی بهتـر دسـتگاه از سـیم کارت
  همـراه اول اسـتفاده شـود.

بــرای آنتــن دهــی

 • بــرای آنتــن دهــی بهتــر دســتگاه از ســیم کارت هــای یــک تکــه و عــادی اســتفاده
  نماییـد و لطفـا از سـیم کارت هـای سـه پانـچ )عـادی، میکـرو و نانـو( اسـتفاده ننماییـد و
  بهتـر اسـت سـیم کارت هـای نسـل 4( یـو سـیم یـا 4G ) اسـتفاده نشـود.

سیم کارت

 • از شارژ سیم کارت داخل دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
 • بـرای اسـتفاده از هـر زون، جامپـر مربـوط بـه آن را کـه در بـاالی ترمینـال زون
  قـرار گرفتـه، برداریـد.
 • در صورتـی کـه شـماره گیـری در حالـت TONE( تـن( انجـام نشـد مـی بایسـت از طریق
  حالـت پالـس )PULSE )نیـز تسـت نمایید.
 • در ایـن مـدل دسـتگاه فقـط مـی تـوان از طریـق تمـاس بـا سـیم کارت دسـتگاه را
  کنتـرل کـرد.
 • شـما مـی توانیـد بـا دانلـود نـرم افـزار بـه جـای اسـتفاده از پیـام کوتـاه جهـت انجـام
  تنظیمـات دسـتگاه بـه راحتـی و بـه جهـت کمتـر شـدن اشـتباه در تایـپ پیـام کوتـاه و
  بـاال رفتـن امنیـت دسـتگاه بـا نـرم افـزار ایـن تنظیمـات را انجـام دهیـد.
 • در صــورت آالرم شــدن دســتگاه و بــا شــروع شــماره گیــری توســط دزدگیــر، LEDمربـوط بـه همـان زون روشـن مـی شـود و همچنیـن شـماره آن بـروی LCD نمایـش داده مـی شـود و بـا غیـر فعـال کـردن دسـتگاه ایـن LED همچنـان روشـن باقـیمـی مانـد
 • در واقـع بـه آن حافظـه دسـتگاه مـی گوینـدو در صورتـی کـه روی LCD کلمـهOPEN نوشـته شـده باشـد بـه معنـی ایـن کـه قبـا ایـن زون بـاز بـوده و در حـال حاضـربســته اســت و در صورتــی کــه روی LCD کلمــه ERROR نوشــته شــده باشــد بــه معنــیاینکـه قبـا ایـن زون بـاز بـوده و درحـال حاضـر هـم بـاز اسـت. جهـت پـاک کـردن ایـن حافظـه مـی بایسـت یکبـار دسـتگاه را فعـال نمـود.
 • برای کارآیی بهتر گیرنده ریموت دستگاه، آنتن آن را تا انتها بیرون بکشید.دسـتگاه دارای چندیـن مسـیر بـرای ورود سـیم اسـت، سـیم هـا را بـه نحـوی مرتـب نماییـد کـه هیـچ کـدام از سـیم ها بـه ترانـس اتصالـی نکنـد و از روی برد دستگاه رد نشود.

فاصله گذاری

 • 1دسـتگاه بایـد حداقـل 20سـانتی متـر بـا اشـیاء اطـراف فاصلـه داشـته باشـد، ایـنفاصلـه جهـت کار صحیـح گیرنـده و خنـک شـدن دسـتگاه الزامـی اسـت.
 • نصب هر سنسـوری باید حداقل 5/1تا 2متر از دسـتگاه فاصله داشـته باشـد.
 • دسـتگاه در هنـگام شـماره گیـری حافظـه هـای خالـی را حـذف مـی کنـد بنابرایـناجبـاری بـه اسـتفاده از همـه شـماره هـا نمـی باشـد.

راهنمای خرید دزدگیر اماکن

تفاوت های چشمی با سیم و بیسیم دزدگیر منزل

آشنایی با انواع آژیر دزدگیر اماکن

زون 24 ساعته دزدگیر اماکن چیست؟

راهنمای سریع کیپد در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

راهنمای سریع کیپد دزدگیر سیماران

راهنمای زون دزدگیر سیماران

راهنمای زون دزدگیر سیماران

راهنمای سریع ریموت دزدگیر سیماران

راهنمای سریع ریموت دزدگیر سیماران

نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر سیماران

نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر سیماران

نحوه نصب (اسپلیتر) نویزگیر خط تلفن در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

نحوه نصب (اسپلیتر) نویزگیر خط تلفن دزدگیر سیماران

نحوه جایگذاری سیم کارت در سوکت سیم کارت دزدگیر سیماران

نحوه جایگذاری سیم کارت در سوکت سیم کارت دزدگیر سیماران

ترمینال ها ی دزدگیر سیماران سیمکارتی :

ترمینال باتری BAT

بـا دقـت در رعایـت جهـت ، سـیم هـای باتـری را وصـل کنیـد. سـیم قرمـز بـه مثبـت و
سـیم مشـکی بـه منفـی وصـل شـود.
این مسیر به یک فیوز 4 آمپر مجهز است.

13vAUX

تغذیـه كلیـه چشـم هـا را بـا حفـظ جهـت بـه طـور مـوازی بـه هـم وصـل كنیـد. سـپس بـا رعایـت جهـت صحیـح بـه ترمینـال AUX وصـل كنیـد.
این مسیر مجهز به یك فیوز 2 آمپر است.

خروجی برای آژیر SIR

اگر از آژیر استفاده می کنید، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید.

خروجی برای بلندگوهاSP

لندگوهـا را بـه طـور مـوازی بـه هـم وصـل کنیـد )حداکثـر 2 بلندگـوی 8 اهـم 25 وات(
سـپس آنهـا را بـه ترمینـال SP وصـل کنیـد.

ترمینال D/A کیپد ساده

این ترمینال ها جهت اتصال به کیپد طراحی شده است.

ولتــاژ لحظــه ای منفــی روی ترمینــال A دزدگیــر را فعــال مــی کنــد .

ولتــاژلحظــه ای منفــی روی ترمینــال D دزدگیــر را غیرفعــال مــی کنــد .

ترمینال RS485 خروجی جهت اتصال به کیپد حرفه ای

ایـن ترمینـال جهـت اتصـال بـه کیپـد حرفـه ای طراحـی شـده اسـت کـه ارتبـاط ایـن دو دسـتگاه از طریـق پروتـکل RS485 مـی باشـد.
کیپد جدید شرکت تحت پروتکل RS485 و بصورت دو طرفه عمل می کند.
بدیـن صـورت کـه شـما از طریق 4 رشـته سـیم ارتباطی بین کیپـد و دزدگیـر از طرفـی دزدگیر را فعـال و غیرفعـال و نیمـه فعال کرد.

همچنین تایم تاخیری دسـتگاه و رمز اصلی دسـتگاه را عـوض نماییـد و از طـرف دیگـر وضعیـت دزدگیـر شـامل فعالـی و غیرفعالـی زون هـای بـازشــده .

وضعیــت خــط تلفــن، بــرق و خروجــی را نیــز روی نمایشــگر کیپــد مشــاهده نماییـد.

ایـن کیپـد همچنیـن قابلیـت ذخیـره 10 رمـز مختلـف را دارد یعنـی تـا 10 کاربـر مختلـف مـی تواننـد دزدگیـر را کنتـرل نماییـد

صـورت فعـال بـودن وضعیـت گزارش محرمانـه شـماره کاربـری کـه دزدگیـر را کنتـرل کـرده باشـد بـه مدیـر ارسـال مـی شـود

سوکت 4 پین سفید رنگ سوکت افزایش برد ریموت- برد RxD

ایـن سـوکت جهـت افزایـش بـرد ریمـوت هـا تعبیـه شـده اسـت بـه صورتـی کـه بـا قـرار گرفتـن یـک بـرد مخصـوص در محـل ورودی مـکان مـورد نظـر و اتصـال از طریـق 4 رشـته سـیم بـه ایـن سـوکت، بـرد ریمـوت هـا افزایـش پیـدا مـی کنـد.

طـول سـیمذکـر شـده مـی توانـد تـا 200متـر نیـز باشـد فقـط در صـورت اسـتفاده از ایـن بـرد مـی بایسـت جامپـر مربوطـه را در کنـار آن در سـر جـای خـود قـرار داد.


جامپـر را در صورتـی قـرار دهیـد کـه سـوکت افزایـش بـرد ریمـوت (بـردRxD )در سـر جـای خـود باشـد در غیر اینصـورت ریموت ها عمـل نمی کند.

Z1,Z2,Z3,Z4.NC,Z4 ها زون در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

درصـورت نیـاز بـه اتصـال بیـش از یـک چشـم بـه زون هـا بایـد آن هـا را بـه صـورت
سـری بـه ترمینـال زون مـورد نظـر وصـل کنیـد.


توجـه: تعـداد چشـم هایـی را کـه مـی تـوان بـه صـورت سـری بـه هـم وصـل کـرد بـه مجمـوع متـراژ سـیم کشـی چشـم هـا بسـتگی دارد ولـی بـه طـور معمـول مـی تـوان تـا 8 چشـم را بـه صـورت سـری بـه هـر زون متصـل نمـود.


انواع زون ها :


زون NC) CLOSE NORMAL )یعنـی اتصـال بیـن دو پایـه زون همیشـه بسـته اسـت و در صـورت بـاز شـدن ایـن مسـیر دسـتگاه شـروع بـه آالرم مـی کنـد.
زون NO) OPEN NORMAL )این زون برعکس زون NC است یعنی اتصال بین دو پایه زون همیشـه باز اسـت و در صورت بسـته شدن این مسـیر دزدگیر شروع به آالرم می کند.

 • زون های 1و2 و 3( Z1 , Z2 , Z3 )به صورت NC می باشـد.
 • زون 4( Z4)مــی توانــد بــه دو صــورت NC و NO باشــد.)با تغییــر جامپــر کنــار زون 4
 • )Z4 )مــی توانیــد وضعیــت NC یــا NO زون 4 را انتخــاب نماییــد
 • توجـه: از زون 4( Z4 )فقـط مـی تـوان در یکـی از حالـت هـای NC یـا NO اسـتفاده کرد که
 • در صـورت اسـتفاده از حالـت NC ، ترمینـال NO بالاسـتفاده قرار مـی گیرد و بلعکس.

خروجی ها out2 – out1

در این دستگاه دو خروجی داریم:
out1 و out2
خروجـی حداکثـر 100 میلـی آمپـر جهـت اتصـال بـه رلـه، قابـل کنتـرل توسـط SMS ،
تمـاس و نـرم افـزار.
out2 :ایـن خروجـی توسـط ریمـوت نیـز قابـل کنتـرل اسـت. اگـر دکمـه یـا D را
بـه مـدت 2 ثانیـه نگـه داریـد، دسـتگاه بـه شـما بـه صـورت لحظـه ای خروجـی منفـی
مـی دهـد. ایـن فرمـان بـرای راه انـدازی رلـه در بازکـن مناسـب اسـت.

 • جهـت اسـتفاده از هـر خروجـی الزم اسـت مـدار رلـه زیـر را اسـتفاده کنیـد یـا از بردهـای رلـه )تـک رلـه یـا 4 رلـه( ایـن شـرکت اسـتفاده کنیـد.
 • به هیچ وجه از خروجی ها به صورت مستقیم و بدون رله استفاده نکنید.

دینگ دانگCHIME

در صورتـی کـه بخواهیـم در زمـان غیرفعـال بـودن دزدگیـر از ورود و خـروج افـراد مطلـع شـویم مـی تـوان وضعیـت دینـگ دانـگ را فعـال نمـود.
ترمینــال Z1 :زون یــک ( Z1 ) دســتگاه مــی توانــد دارای دینــگ دانــگ باشــد. درصورتـی کـه دسـتگاه غیـر فعال) باشـد یـک دینـگ دانـگ پخـش مـی کندو در صورتـی کـه فعـال ) باشـد ماننـد قبـل عمـل مـی کنـد.

 • جهــت فعــال کــردن ایــن حالــت دو دکمــه B و D را بصــورت
  کامـلا همزمـان فشـار دهیـد.
 • دسـتگاه بـا یـک تـک بـوق فعـال شـدن دینـگ و دانـگ را روی LCD نمایـش مـی دهـد.
 • جهـت غیـر فعـال کـردن ایـن حالـت دو دکمـه و ) و یـا B و D ) را همزمـان
  فشـار دهیـد. دسـتگاه بـا سـه تـک بـوق غیـر فعـال شـدن دینـگ دانـگ را روی LCD
  نمایـش مـی دهـد.
  اگر دستگاه در حالت حافظه باشد دینگ دانگ عمل نمی کند.
 • جهت اینکه حافظه پاک شـود حتما یک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شـود.
  یکـی دیگـر از قابلیـت هـای ایـن دسـتگاه اینسـت کـه مـی توانیـد چشـم هـای بـی سـیم
  را از طریـق ) روش تنظیـم جامپـر سنسـورهای بـی سـیم( در صفحـه 24 بـه حالـت دینگ
  دانـگ در بیاوریـد.

حالت نیمه فعال یا نیمه مسلح پارت زون ZONE PART

درایـن حالـت زون هـای Z1 و Z2 فعـال بوده و مابقـی زون ها به
غیـر از زون هـای 24 سـاعته غیر فعال می باشـد.
جهـت فعـال کـردن حالـت نیمـه فعـال کلیـد یـا C را فشـار داده و بـرای غیـر فعـال کـردن از کلیـد یـا B اسـتفاده مـی کنیـد.
وضعیـت سنسـورهای بـی سـیم را در بخـش روش تنظیـم جامپـر سنسـورهای بی سـیم مطالعـه نمایید.

زون 24 ساعته Z4 در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

زون 24 ســاعته یکــی از زون هــای دســتگاه اســت کــه در صورتــی دزدگیــر غیرفعــال
باشــد ایــن زون همچنــان فعــال اســت معمــولا از ایــن زون بــرای دتکتورهــای دود و حــرارت و شــوک سنســور اســتفاده مــی شــود.
ترمینـال Z4 :زون 24 سـاعته دسـتگاه در یکـی از دو حالـت NC یـا NO می توانـد کار کند.
بـرای اسـتفاده از زون 24 ســاعته بایــد دکمـه REMOTE SET بـروی داشـته و دکمـه یـا D ریمـوت را بزنیـد . بـا یـک صـدای تـک بـوق، زون 4 بـه حالـت 24 سـاعته درمـی آیـد و روی LCD نمایـش داده مـی شـود. بـرای غیـر فعـال کـردن بـه همـان شـکل فعـال کـردن عمـل کنیـد.

 • جهـت اینکه حافظه پاک شـود حتما یـک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شـود.
  یکـی دیگـر از قابلیـت هـای ایـن دسـتگاه اینسـت کـه مـی توانیـد چشـم هـای بی سـیم را
  از طریـق ) روش تنظیـم جامپـر سنسـورهای بـی سـیم( در صفحـه 20 بـه حالـت زون 24
  ســاعته در بیاورید.

ریموت اضطراری SOS Panic

یــن ریمــوت مثــل یــک پــدال بــی ســیم عمــل مــی کنــد و در مواقــع
اضطــراری در صــورت فشــردن هــر کــدام از دکمــه هــای ریمــوت، آژیــر بــه صــدا در آمــده و شــماره گیــری انجــام مــی شــود.

جهــت ســت کــردن ریمــوت اضطــراری ســوییچ هــای PIR SET و REMOTE SET را بصــورت همزمــان فشــرده و یکــی از دکمــه هــای ریمــوت جدیــد بروی را فشــار دهیــد، در صــورت ســت شــدن ریمــوت اضطــراری، دســتگاه در هــر وضعیتــی کــه باشــد حتــی وضعیــت غیــر فعال)غیــر مســلح( بــا فشــردن هرکــدام از دکمــه هــای ریمــوت، آژیــر بــه صــدا در آمــده و شــماره گیــری انجــام مــی شــود.
توجـه : ایـن ریمـوت جهـت آالرم اضطـراری مـی باشـد و دقـت نماییـد با ریمـوت عادی اشـتباه نشـود.

تنظیمات دستگاه سیمارن از طریق کیپد در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

ریست کردن دستگاه

بـرق و باتـری دسـتگاه را قطـع نماییـد، سـپس دکمـه MEM را فشـرده و نگـه داریـد، در همیـن حالـت بـرق و یـا باتـری دسـتگاه را وصـل کنیـد، دکمـه MEM را همچنـان نگـه داریـد تـا صـدای بـوق ممتـد شـنیده شـود و کلمـه RESET روی LCD نمایـش داده شـود،


دکمـه را رهـا کنیـد و منتظـر بمانیـد تـا دسـتگاه بـه صـورت کامـل آمـاده شـود.


توجــه : در صــورت فرامــوش کــردن رمــز عبــور دســتگاه بایــد از ایــن طریــق دســتگاه را


ریســت کــرده و دوبــاره اطالعــات را ذخیــره کنیــد.

تنظیم مدت زمان آژیر

با فشار دکمه 1 و نگه داشتن به مدت 3 ثانیه به بخش تنظیم مدت زمان آژیر وارد می شوید.
با استفاده از دکمه 7 مدت زمان آژیر را کاهش و با استفاده از دکمه 9 آن را افزایش دهید.
سپس با فشردن دکمه ENTER تغییرات را ذخیره کنید

تنظیم نوع تک آژیر

دسـتگاه هنـگام فعـال و غیرفعـال کـردن یـک تـک آژیـر پخـش مـی کنـد در صـورت کـم

بـودن صـدای تـک آژیـر مـی توانیـد یکـی از وضعیـت هـای زیـر را انتخـاب نماییـد :

 • داخلی بلندگوی
 • SIR و SP-M بلندگوی داخلی و آژیر پیزو
 • SP-SIR-SP-M( بلندگوی داخلی، آژیر پیزو و بلند گوی بیرونیردر تنظیم اولیه دستگاه، حالت اول در نظر گرفته شده است .

جهت تغییر حالت، با نگه داشـتن دکمه 3 به مدت 3 ثانیه وارد این بخش می شـوید.

بــا دکمــه هــای 7 و 9 تغییــر وضعیــت را اعمــال کــرده و جهــت ذخیــره کــردن تغییــرات دکمــه ENTER را فشــار دهیــد.

تغییر PASSWORD

در منـوی اصلـی بـا فشـردن دکمـه 4 بـه مـدت 3 ثانیـه مـی توانیـد بـه منـوی تغییـر رمــز راه پیــدا کنیــد، در ابتــدا بایــد رمــز قبلــی را وارد کــرده و ســپس رمــز جدیــد رادوبـار وارد کنیـد و بـرای تاییـد کـردن رمـز جدیـد ENTER را بزنیـد

مدت زمان تاخیر بر روی زون 2

بـا فشـردن دکمـه 6 بـه بخـش مـدت زمـان تاخیـر بـر روی زون 2 وارد مـی شـوید.
بـا اسـتفاده از دکمـه 7 مـدت زمـان تاخیـر را کاهـش و بـا اسـتفاده از دکمـه 9 آن را افزایـش دهیـد؛ سـپس بـا فشـردن دکمـه ENTER تغییـرات را ذخیـره کنیـد. مـدت زمـان تاخیـر از 0 تـا 120 ثانیـه اسـت کـه بـا توجـه بـه مـدت زمـان خـروج یـا ورود بـه محـل مـی توانیـد تغییـر دهیـد.
مـدت زمـان تاخیـر روی حالـت پیـش فـرض 0 ثانیـه اسـت بـه معنـی آن کـه هیـچ گونـه تاخیـری روی زون 2 نمـی باشـد.

TONE/PULSE

ـا توجـه بـه سـاختار متفـاوت مخابـرات بعضـی مناطـق، شـماره گیـری بـا خـط ثابـت TONE بـه درسـتی عمـل نمـی کنـد. در ایـن صـورت بـه روش زیر شـماره گیری دسـتگاه را در حالـت PULSE قـرار دهیـد، کـه با فشـردن دکمـه 8 وارد منـوی PULSE/TONE مـی شـوید و بـا فشـردن دکمـه 1 حالـت TONE و بـا فشـردن دکمـه 2 مـی توانیـد حالـت PULSE را انتخـاب کنیـد و بـرای ذخیـره تغییـرات ENTER را بزنیـد.

تنظیم سطح امنیت دستگاه SECURITY

بـا فشـردن دکمـه ENTER و نگـه داشـتن آن بـه مـدت 3 ثانیـه وارد منـوی SECURITY مـی شـوید کـه مـی توانیـد امنیـت دسـتگاه خـود را در ایـن بخـش تعریـف کنیـد درابتــدا وضعیــت قبلــی دســتگاه نمایــش داده مــی شــود و ســپس قــادر بــه تغییــر آن
خواهیـد بـود. بـه ایـن صـورت :
وضعیت به حالت HIGH : ENTER 1
وضعیـت بـه حالت MID : ENTER 2
در صورتـی کـه دسـتگاه روی حالـت MID تنظیـم شـود کلیـه کسـانی که شـماره سـیم کارت و همچنیـن رمـز ورودی 4 رقمـی دسـتگاه را داشـته باشـند مـی تواننـد بـه دسـتگاه دسترســی پیــدا کــرده و تمامــی تنظیمــات و مشــاهدات و کنتــرل دســتگاه را دردسـت بگیرنـد

در صورتـی کـه روی وضعیـت HIGH قـرار گیـرد تنهـا کسـانی کـهشــماره آنهــا در حافظــه 10 الــی 14 ( 5 حافظــه اول GSM ) ذخیــره شــده مــی تواننــد دزدگیـر را فعـال و غیـر فعـال کننـد و همچنیـن شـماره هـای داخـل حافظـه را تغییـردهنــد ولــی حتــی در ایــن وضعیــت تمامــی افــراد بــا داشــتن شــماره ســیم کارتو رمــز ورود فقــط از طریــق SMS مــی تواننــد خروجــی هــا را قطــع و وصــل نماینــد.


توجـه: در صـورت تمـاس گرفتـن افـرادی کـه شـماره آن هـا در 5 حافظـه اول GSM نباشـد در حالـت HIGH دسـتگاه تمـاس آن هـا را رد داده و اجـازه کنتـرل دسـتگاه را نمـی دهـد.

ضبط و پخش صدای خروجی رله ها و بخش کنترل دستگاه

در ایـن بخـش، صـدا هـای پیـش فـرض روی دسـتگاه ذخیـره شـده اسـت. بـرای تغییـرصداهـای پیـش فـرض درمنـوی اصلـی MESSAGE و سـپس 0 را بزنیـد.
بعـد از فشـردن دکمـه 0 اقـدام بـه ضبـط صـدای مربوطـه كنیـد. بـه ایـن صـورت كـه بـا نمایـش هـر متـن رویLCD ، بـا مشـاهده START ، شـما بالفاصلـه صـدای مربـوط بـه آن را بیـان كنیـد تـا ضبـط شـود . ) فقـط5/1 ثانیـه وقـت داریـد ( مثـا اولیـن متـن بـه ایـن صـورت اسـت : ON IS 1 RELAY حـال در صورتـی كـه ایـن رلـه بـرای مثـال بـه لامـپ وصـل اسـت مـی توانیـد بگوییـد لامـپ روشـن شـد.

گزارش قطع و وصل برق شهر و تلفن

بـا قطـع و وصـل بـرق شـهر و خـط تلفـن، دسـتگاه پیـام مربوطـه را بـه حافظـه هـای شــماره 0 ، 1 و 2 ارســال مــی کنــد) بــرق قطــع شــد POWER DISCONNECT ،بــرق وصـل شـد POWER CONNECT، خـط تلفـن قطـع LINE DISCONNECT )در صـورت عــدم نیــاز بــه اعــام قطــع و وصــل بــرق و خــط تلفــن از حافظــه هــای 2 بــه بعــد دســتگاه اســتفاده کنیــد و حافظــه هــای 0 ، 1 و 2 را خالــی بگذاریــد.

ضبط/ پخش صدای آلارم ضبط پیام سرقت در راهنمای نصب دزدگیر سیماران سیمکارتی

در منـوی اصلـی بـا فشـردن دکمـه MESSAGE وارد منـوی ضبـط صـدا شـوید. سـپس بـرای ضبـط صـدا دکمـه ENTER را زده، صـدای مـورد نظـر خـود را ضبط کـرده و برای ذخیره سـازی ENTER را بزنیـد. در همیـن منـو بـرای پخـش صـدای ضبـط شـده مـی توانیـد بعـد از زدن دکمـه MESSAGE دکمـه CHECK را بزنیـد.

ذخیره شماره تلفن در حافظه

دسـتگاه دارای 30 حافظـه شـماره تلفـن مـی باشـد کـه 10حافظـه اول )0تـا 9 )بـرای ارسـال پیـام کوتـاه ، 10 حافظـه دوم )10 تـا19 )بـرای تمـاس از طریـق سـیم کارت و 10 حافظـه سـوم )20 تـا 29 )بـرای تمـاس از طریـق خـط ثابـت اسـت.

شماره تلفن هایی كه تمایل دارید به آنها پیام كوتاه ارسال شود در حافظه 0 تا 9 وارد كنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *